През учебната 2023/2024 година ОУ“ Д-р Петър Берон“, с. Овощник работи по Европейската програма „ Еразъм+“. Дейността, по която училището получи финансиране в размер на 16 128 евро, е по Ключово действие 122 – Краткосрочни проекти за мобилност в сферата на образованието, обучението и младежта. Проектът,  2023-BG01-КА122-SCH-000141169 на тема „Пресечна точка в обучението“,  е с продължителност 12 месеца- от 1 юни 2023 до 31 май 2024 г.

Търсенето на пресечната точка в съвременното образование се намира с приложение на нови практики, използване на съвременни технологии, методи и подходи от педагогическите специалисти, заети в училището и целта винаги е постигане на трайни резултати у учениците. Ние, като част от ЕС, следим тенденциите на учене в страните от този съюз и се стремим да прилагаме начина на обучение и принципите на възпитание на учениците ни спрямо стандартите му. Чрез осъществяване на международни дейности намираме пресечната точка на обучението в България и обучението в други европейски страни.

Една от дейностите, свързани с търсенето на  пресечната точка в съвременното образование, беше осъществената мобилност на четирима от педагогическия персонал в Република Ирландия от 29 октомври до 11 ноември 2023 г. Учителите, Донка Пашова, Недка Илчева, Алтънай Кемалова и Десислава Стойчева, бяха участници в обучение на различни теми като личните им амбиции са да намерят и приложат нови практики, методи, подходи и използвайки новите технологии за постигане на трайни резултати у учениците. Нашата основна цел е да осигурим пълноценно участие в учебния процес на всички ученици чрез взаимодействие на няколко учебни предмети: дигитално обучение, английски език и обществени науки и прилагане на добри практики от други образователни институции.

Пресечната точка в обучението бе намерена и в учебните часове с ученици в начална и прогимназиална степен: Представяне на българските традиции на Бъдни вечер на английски език; Развиване на умения за съчинение по аналогия с текст от книгата на Астрид Линдгрен „Пипи Дългото чорапче“; Изучаване на Слънчевата система чрез използване на междупредметни връзки по човекът и природата и английски език; Представяне на  биографични сведения за едни от най-великите епохални личности в нашата история на английски език в занимания по интереси; Пътешествие във времето -чрез използване на междупредметни връзки по история и цивилизации, информационни технологии и английски език се изучиха Чудесата на Древните цивилизации.

Чрез използване на междупредметни връзки по география и икономика, информационни технологии и английски език се проведе открит урок на тема „Познаваме ли континента Азия?“.

Имаме осъществени два проекта в eTwinning с няколко европейски страни и Турция.

Предстои да бъде направен отчет на извършените дейности и да бъдат анализирани  добрите практики и придобитите знания и умения, както и тяхното приложение в ежедневната работа чрез анкетиране на целевите групи в проекта.

Проектът е подкрепен от директора на ОУ”Д-р Петър Берон”- г-н Димитър Гайдаров и финансиран от ЦРЧР – Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия по Програма „Еразъм+” на Европейския съюз.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията  не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея  информация.

Донка Пашова – координатор на проекта