В Основно училище „Д-р Петър Берон“ в село Овощник се състоя първата от поредиците съвместни срещи и дейности по проекта „Взаимодействие и интеграция“, по който учебното заведение работи през настоящата учебна 2019/2020 година. В нея взеха участие ученици и техните родители. Директорът на учебното заведение Димитър Гайдаров разясни на присъстващите идеята и целите на проекта, както и в какви дейности те ще участват в рамките на неговата реализация през деветте месеца, в които е планирано да се осъществят те. Гайдаров подчерта, че проектът се реализира по програма на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерство на образованието. Партньори на училището по проекта са неправителствените организации Младежки център за развитие „Взаимопомощ“ и „Юнайтед Авангард Артист“ към Народно читалище „Възродена Искра“ в Казанлък.

Димитър Гайдаров поясни, че приоритет в дейностите по проекта е реализирането на форми на взаимодействие между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда, в която да се осъществява ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Проектът включва взаимно опознаване на родителите и децата от различни етноси и възпитанието им в дух на толерантност, включване на родители в възпитателния процес, създаване на условия за успешната им социализация чрез музикални и терапевтично-психологически иновативни дейности, засилване на мотивацията на деца и родителите им за участие в образователния процес чрез преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Една от най-важните цели на проекта е вече създаденият „Кът на родителя“, който в рамките на проекта ще действа като своеобразна малка сцена и ще бъде използван за съвместната работа в двата клуба „Толерантност“ и „От нищо-нещо“ на родители, ученици, учители, доброволци, психолог и експерти от неправителствения сектор.

„Преди началото на учебната година училищната ни библиотека организира „Ден на интеграция“, в който децата започващи първи клас и техните родители ни посетиха, за да се запознаят помежду си. Това ни показа интереса на родителите да са част от работата ни и така се стигна до идеята за разработването и реализацията на проекта“, каза Димитър Гайдаров.

В проекта участват част от екипа на Основно училище „Д-р Петър Берон“, ученици, родители, доброволци, както и екипи на партниращите НПО, включително и международни доброволци по Европейски корпус за солидарност, които във времето на реализиране на дейностите са в Казанлък. Непреки участници в проекта и всички обучаващи се в училището в Овощник и техните родители, а също така в него ще бъдат привличани и включвани представители на местната общност.

Общата стойност на проекта е 16 хил.680 лв.